۱۳۹۳-۱۱-۱۰

۱۳۹۳-۱۰-۲۴

و حلزونی از کوه فیجی بالا می‌رفت


بنشین توشیرو!
ساکه‌ات را بنوش.
یک مگس
ارزش ِ شمشیر کشیدن ندارد.

 [یک فنجان طنز ِ تلخ - ناصر خالدیان]

۱۳۹۳-۱۰-۱۵

دچار ِ تو


«دچار»؛ چقدر جای این کلمه در قاموس ِ عاشقانگی‌هامون خالیه.

 + چه نسبتی با ایشون دارین؟
 - دچارشم.

 پ‌ن: دچار ِ بی‌چاره حتا